Pages

March 05, 2017

Ալեքսանդր Շիրվանզադե


Շիրվանզադե, Ալինա - 1
Շիրվանզադե, Ալինա - 2
Շիրվանզադե, Ալինա - 3
Շիրվանզադե, Ալինա - 4
Շիրվանզադե, Ալինա - 5
Շիրվանզադե, Ալինա - ներբեռնել

Շիրվանզադե, Ակոյի տոնածառը - մաս 1
Շիրվանզադե, Ակոյի տոնածառը - մաս 2
Շիրվանզադե, Ակոյի տոնածառը - ներբեռնել

Շիրվանզադե, Գաղափարի գերին - մաս 1
Շիրվանզադե, Գաղափարի գերին - մաս 2
Շիրվանզադե, Գաղափարի գերին - մաս 3
Շիրվանզադե, Գաղափարի գերին - ներբեռնել


Շիրվանզադե, Գործակատարի հիշատակարանից - 1
Շիրվանզադե, Գործակատարի հիշատակարանից - 2
Շիրվանզադե, Գործակատարի հիշատակարանից - 3
Շիրվանզադե, Գործակատարի հիշատակարանից - 4
Շիրվանզադե, Գործակատարի հիշատակարանից - 5
Շիրվանզադե, Գործակատարի հիշատակարանից - 6
Շիրվանզադե, Գործակատարի հիշատակարանից - 7
Շիրվանզադե, Գործակատարի հիշատակարանից - 8
Շիրվանզադե, Գործակատարի հիշատակարանից - 9
Շիրվանզադե, Գործակատարի հիշատակարանից - 10
Շիրվանզադե, Գործակատարի հիշատակարանից - ներբեռնել

Շիրվանզադե, Համբերիր (նույնը ներբեռնել)

Շիրվանզադե, Հրդեհ նավթագործարանում - մաս 1
Շիրվանզադե, Հրդեհ նավթագործարանում - մաս 2
Շիրվանզադե, Հրդեհ նավթագործարանում - ներբեռնել

Շիրվանզադե, Մորգանի խնամին
Շիրվանզադե, Չար ոգի
Շիրվանզադե, Պատվի համար
Շիրվանզադե, Սրճարանի հաճախորդը (նույնը ներբեռնել)


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.