Pages

November 15, 2016

Հակոբ Պարոնյան


Հակոբ Պարոնյան, Մեծապատիվ մուրացկաններ
Հակոբ Պարոնյան, Պաղտասար Աղբար
Հակոբ Պարոնյան, Ծովու բաղնիք (նույնը ներբեռնել)
Հակոբ Պարոնյան, Տարօրինակ հարս մը (նույնը ներբեռնել)
Հակոբ Պարոնյան, Սակարկություն մը (նույնը ներբեռնել)
Հակոբ Պարոնյան, Էրիկ կնկան սերը (նույնը ներբեռնել)
Հակոբ Պարոնյան, Ծանրագլուխ կիներ (նույնը ներբեռնել)
Հակոբ Պարոնյան, Մարդուս գլխուն վրա ճերմակ մազ չձգելուն միակ դեղ (նույնը ներբեռնել)
Հակոբ Պարոնյան, Կոճակի բարեխոսությամբ ամուսնություն մը (նույնը ներբեռնել)
Հակոբ Պարոնյան, Կարգվի՞նք, թե՞ չէ (նույնը ներբեռնել)
Հակոբ Պարոնյան, Կարգվիլ փափաքող երիտասարդի մը խորհրդածությունները (նույնը ներբեռնել)
Հակոբ Պարոնյան, Խչլխին փորձանքը (նույնը ներբեռնել)
Հակոբ Պարոնյան, Հարսն ու հայելին (նույնը ներբեռնել)
Հակոբ Պարոնյան, Բարեկենդանի փեսան (նույնը ներբեռնել)
Հակոբ Պարոնյան, Անկողնո կռիվ (նույնը ներբեռնել)
Հակոբ Պարոնյան, Առանց օժիտի աղջիկ կարգել (նույնը ներբեռնել)
Հակոբ Պարոնյան, Զատկին հիվանդները (նույնը ներբեռնել)
Հակոբ Պարոնյան, Խաղամոլություն (նույնը ներբեռնել)
Հակոբ Պարոնյան, Չինարի արժեթուղթին մեջ զույգ մը պոթին (նույնը ներբեռնել)

Հակոբ Պարոնյան, Քաղաքավարության վնասները - մաս 1
Հակոբ Պարոնյան, Քաղաքավարության վնասները - մաս 2
Ամբողջը ներբեռնել

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.