Pages

May 18, 2016

Հովհաննես Թումանյան

Հովհաննես Թումանյան, Անուշ
Հովհաննես Թումանյան, Արջաորս (նույնը ներբեռնել)
Հովհաննես Թումանյան, Գաբո բիձու շերամապահությունը (նույնը ներբեռնել)
Հովհաննես Թումանյան, Եղջերուի մահը (նույնը ներբեռնել)
Հովհաննես Թումանյան, Եղջերուն
Հովհաննես Թումանյան, Եղջերուն (նույնը ներբեռնել)
Հովհաննես Թումանյան, Թմկաբերդի առումը
Հովհաննես Թումանյան, Լեռների հովիվը (նույնը ներբեռնել)
Հովհաննես Թումանյան, Լոռեցի Սաքոն
Հովհաննես Թումանյան, Հառաչանք
Հովհաննես Թումանյան, Մայրը (նույնը ներբեռնել)
Հովհաննես Թումանյան, Ուրախ գիշեր (նույնը ներբեռնել)
Հովհաննես Թումանյան, Փարվանա (նույնը ներբեռնել)

Հովհաննես Թումանյան, Սասունցի Դավիթը
Հովհաննես Թումանյան, Սասունցի Դավիթը (նույնը ներբեռնել)
Հովհաննես Թումանյան, Սասունցի Դավիթ - մաս 1
Հովհաննես Թումանյան, Սասունցի Դավիթ - մաս 2
Հովհաննես Թումանյան, Սասունցի Դավիթ - մաս 3

Թումանյանի գրած կամ թարգմանած հեքիաթներ
Հովհաննես Թումանյան, Հեքիաթներ
Հովհաննես Թումանյան, Անխելք մարդը
Հովհաննես Թումանյան, Եդեմական ծաղիկը (նույնը ներբեռնել)
Հովհաննես Թումանյան, Խելոքն ու հիմարը
Հովհաննես Թումանյան, Խոսող ձուկը
Հովհաննես Թումանյան, Խոսող ձուկը (նույնը ներբեռնել)
Հովհաննես Թումանյան, Կախարդի քսակը (նույնը ներբեռնել)
Հովհաննես Թումանյան, Կացին ախպեր
Հովհաննես Թումանյան, Կացին ախպեր (նույնը ներբեռնել)
Հովհաննես Թումանյան, Կռնատ աղջիկը
Հովհաննես Թումանյան, Կռնատ աղջիկը (նույնը ներբեռնել)
Հովհաննես Թումանյան, Ճամփորդներ
Հովհաննես Թումանյան, Մի կաթիլ մեղրը (նույնը ներբեռնել)
Հովհաննես Թումանյան, Ոսկե կարաս
Հովհաննես Թումանյան, Ոսկի քաղաքը (նույնը ներբեռնել)
Հովհաննես Թումանյան, Պոչատ աղվեսը
Հովհաննես Թումանյան, Չաղչաղ թագավորը
Հովհաննես Թումանյան, Սուտասանը
Հովհաննես Թումանյան, Տերն ու ծառան
Հովհաննես Թումանյան, Քաջ Նազար
Հովհաննես Թումանյան, Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.